Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване и за временна неработоспособност поради трудова злополука

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се начислява в размер на 80 %, а за временна неработоспособност поради трудова злополука в размер 90 % от средното брутно възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

Дневното парично обезщетение не може да превишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. За дните, включени в периода от 18 месеца се взема предвид среднодневният минимален размер на заплатата за страната за съответния период, ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство; ползвало е неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж; ползвало е отпуск за отглеждане на дете; било е осигурено по закон на друга държава, с която България има сключен съответен договор. (Виж чл. 41 на КСО)

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: