Информация за служебното и ежегодно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобит осигурителен стаж след пенсионирането, съответно – с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, се извършваше до 31.12.2020 г. въз основа на подадено заявление по реда на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). 

От 01.01.2019 г. за пенсионерите беше създадена нова възможност, съгласно която с подаването на едно заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията им за трудова дейност, да поискат това преизчисляване да се извършва ежегодно по служебен път от пенсионния орган. С оглед на това, че след 31.12.2020 г., НОИ ще извършва служебното преизчисляване на пенсиите с допълнително положения осигурителен стаж след пенсиониране и ежегодно преизчисляване с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсиониране институтът предоставя следната информация на правоимащите лица:

От 01.01.2021 г., преизчисляването по реда на чл. 102 от КСО на пенсиите на работещите пенсионери е регламентирано по следните два начина:

1. Служебно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО.

Извършва се без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

Установено е това да става при следните условия:

  • веднъж годишно от 1 април на съответната година;
  • като се зачита допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември включително на календарната година, предхождаща годината на преизчисляването;
  • стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените от тях осигурителни вноски;
  • стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година. Не се извършва служебното преизчисляване от 1 април с допълнително положения осигурителен стаж, когато пенсионерът е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. Това се отнася и за лицата подали заявления през 2019 и 2020 г., с които са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход.

При извършено служебно преизчисляване на пенсия по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО, административният акт – Разпореждане се връчва при поискване на лицето.

2. Ежегодно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност по реда на чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО по заявление на пенсионера.

Ежегодното преизчисляване на пенсията с допълнително положения след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход се извършва след подадено заявление от пенсионера в ТП на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност. Подадените през 2019 и 2020 г. заявления обр. УП-26.1 за преизчисляване на пенсията с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход не губят своето действие. От 01.01.2021 г. се използва нов формуляр на заявление обр. УП-28, утвърден от управителя на НОИ или заявление в свободен текст. Обр. УП-28 може да се изтегли и разпечатат от сайта на НОИ – рубрика “За потребителя”, раздел “Формуляри”, подраздел “Формуляри и образци за пенсии”. По всички подадени заявления след 01.01.2019 г. за ежегодно преизчисляване с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход е установен еднакъв режим при следните условия:

  • веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;
  • като се вземат предвид допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението;
  • стажът и доходът се зачитат въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените от тях осигурителни вноски;
  • стажът и доходът се зачитат въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към датата, от която се извършва преизчисляването;
  • в случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, се постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. В този случай подаденото от пенсионера заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му изгубва своето действие и пенсията не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното ѝ преизчисляване.

При отказ за преизчисляване на това основание и ако лицето допълнително придобие осигурителен стаж през следваща календарна година, пенсията ще подлежи на служебно преизчисляване по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО.

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април на съответната година въз основа на допълнително придобит осигурителен стаж след пенсиониране не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията, както и за нейното преизчисляване въз основа на допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в същата календарна година. В този случай през следващите календарни години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно, съгласно заявеното от пенсионера.

Срокове за извършване на преизчисляването

Следва да се има предвид, че за преизчисляването на пенсиите е необходимо в НОИ да постъпят необходимите данни за осигурителния стаж и осигурителния доход на пенсионерите. Това налага обмен на данни между институциите и технологична обработка, която отнема известно време, поради което преизчисленият размер не може да бъде изплатен веднага – още в месеца, считано от който се определя актуализираният размер на пенсията. 

На първо място, преизчисляването се извършва на базата на постъпилите данни за осигурителния стаж или осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата. Съгласно разпоредбите на КСО, осигурителите и самоосигуряващите се лица превеждат осигурителните вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът или е начислен/изплатен доходът, или за който се дължат вноските. В същия срок се подават и необходимите осигурителни данни в НАП.

На второ място, когато съгласно заявеното от пенсионера пенсията му следва да се преизчислява и със зачитане на осигурителния доход за допълнително положения от него осигурителен стаж, служителите на НОИ трябва да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването. Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер се взема предвид при определянето на преизчисления размер на пенсията само ако това е по-благоприятно за лицето. Средният месечен осигурителен доход се определя от НОИ въз основа на утвърдена от надзорния му орган „Методика за определяне на средномесечния осигурителен доход“, като необходимото технологично време за получаване и обработка на данните за осигурителния доход на осигурените в страната лица е до 40 дни след изтичане на месеца, за който се отнасят.

Нормативно определеният общ срок, в който следва да се извърши преизчисляването на всяка пенсия, е регламентиран в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и е до 4 месеца от датата на подаване на заявлението (за ежегодно преизчисляване през календарните години, следващи годината на подаване на заявление обр. УП-28). За извършеното преизчисляване се постановява разпореждане, което се изпраща на лицето в същия срок. Преизчисленият в рамките на посочения срок размер на пенсията се изплаща със задна дата, считано от датата на преизчисляването. Имайки предвид всичко това, лицата не следва да се притесняват и спокойно да изчакват изтичането на регламентирания срок.

Отказ за ежегодно преизчисляване на пенсията

При подадено заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията с придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато пенсионният орган през някоя от следващите календарни години установи, че в информационната система и регистрите на НОИ липсват данни за придобит осигурителен стаж и доход от лицето за времето след последното преизчисляване на пенсията му, се постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. Разпореждането се съобщава на лицето.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: