Как да получа целева помощ за балнеолечение?

Право на целева помощ за балнеолечение и храна до трикратния размер на гарантирания минимален доход веднъж в годината имат: инвалидите с определена над 90 на сто трайна загуба на работоспособност; военноинвалиди; деца с трайни увреждания; придружители на посочените лица. Помощта се отпуска до трикратния размер на гарантирания минимален доход. Изплащането на помощта става най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който е извършено балнеолечението.

 • Лекуващият лекар издава медицинско направление,- 119, съдържащо наименованието на балнеосанаториума;
 • Правоимащото лице извършва резервация като изпраща един брой медицинско направление и молба – свободен текст до Санитарно-курортно управление към Министерство на здравеопазването;
 • Получава се писмо-резервация от СКУ към МЗ, където са посочени условията, свободните места и датите на евентуалния престой;
 • Правоимащото лице изпраща отговор, като уточнява условията и датите на престоя;
 • Правоимащото лице, ползвало безплатна карта за балнеолечение, подава до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес молба-декларация по образец – приложение №1 от ППЗСП. Към нея прилага:
  медицинско направление, издадено от лекуващ лекар;
  разходнооправдателен документ, издаден от балнеосанаториума;
  експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК или РЕЛКК;
  протокол от ЛКК.

Въз основа на молбата се изготвя социален доклад по образец, на основата на който директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: