Проект за уебдостъпността на сайтовете на държавните институции

Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции

През месец ноември 2023 година фондация „Хоризонти“ финализира проект, озаглавен „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България“.

Този проект се осъществи с финансиране по оперативна програма „Добро управление”, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на стойност 49 199 лева.

В продължение на 15 месеца бяха изпълнени следните основни дейности:

Дейност 1. Създаване на инструментариум за мониторинг и оценка на достъпността на уеб сайтовете на публичните институции в България.

Незрящи експерти разработиха въпросник за дигитална достъпност, който отговаря на най-новите минимални стандарти и изисквания в сферата на уеб достъпността и е предназначен за потребителско тестване на уеб сайтове с използване на екранен четец. Подготвен е и доклад за нормативната уредба на уеб достъпността и съществуващите добри практики.

Приложени бяха най новите европейски норми, залегнали в Директивата на ЕС 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, транспонирана у нас в Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Дейност 2. Проучване и анализ на достъпността на уеб сайтовете на държавни администрации, органи на държавна власт, както и общини и райони на София.

Незрящи доброволци с помощта на ментори извършиха потребителско тестване на 104 уеб сайта. На базата на резултатите от тестването беше направен подробен анализ, като бяха събрани и систематизирани в списък препоръки относно достъпността на електронните ресурси в публичния сектор. 

Дейност 3. Заснемане и разпространение на учебен видеоматериал за тестване на сайт от потребители без зрение.

Бяха изработени три видео клипа, които нагледно показват как незрящите работят в уеб пространството и какви проблеми срещат при достъпа до различни елементи. Подбраните 3 сайта от публичния сектор са с различна степен на уеб достъпност. Клиповете са публикувани в Youtube канала на фондацията – „Хоризонти подкаст”.

Дейност 4. Осъществяване на застъпнически действия в защита на правото на хората с увреждания за равен достъп до електронна информация и дигитални уеб ресурси.

През месец ноември 2023 г. се проведоха три работни семинара на тема „Уеб достъпността – нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България“. Семинарите бяха предназначени за служители от публичните институции, за да бъдат запознати с някои от изискванията за уеб достъпност. Да им бъдат представени изготвените по проекта доклад за нормативната уредба на уеб достъпността, въпросник и анализ на резултатите от тестването, както и препоръките към организациите от публичния сектор. Интересни семинари, но за съжаление без особен интерес от страна на институциите.

Дейност 5. Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Бяха проведени 2 информационни събития. Ползотворна беше заключителната конференция, на която бяха представени готовите ресурси и резултатите по проекта в рамките на мрежата за уеб достъпност и с участието на по-широк кръг лица с увреждания. Участниците обсъдиха начините за взаимодействие с публичните институции в рамките на проекта и някои форми за конкретни препоръки към тях.

Дейностите бяха изпълнени в партньорство с Фондация „Инициатива за социална интеграция“ и с безценната компетентност на експертите Негослав Събев –  докторант от БАН и Хюсеин Исмаил – юрист и председател на фондация „Хоризонти“.

Проектът завърши със Заключителен семинар, който се проведе на 30.11.2023 г. в залата на Читалище „Природа и наука“, в гр. София.

Заинтересовани членове на БАРТ, както и представители на УС на БАРТ също взеха участие в събитието, и дадоха своята оценка за дейностите по проекта, както и изразиха удовлетворение от осъществените дейности по него.

%d блогъра харесват това: