За нас

БАРТ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Сдружението обединява на доброволен принцип физически лица, национални, регионални и местни организации и административни структури, национални и природни паркове, фондации, туроператори, туристически агенции, хотелиери, къщи за гости и семейни хотели, превозвачи, застрахователи и други лица от сферата на туризма, екологията, културата и производството, както и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които споделят идеите за социален туризъм, като “мотор” на местното и регионалното развитие, както, и опазването и устойчивото използване на българското природно, културно и историческо наследство като средство за социалната интеграция на хората с увреждания. В Сдружението могат да членуват юридически и дееспособни физически лица, които споделят идеите на организацията.

БАРТ функционира за постигане на следните цели:

подпомагане на своите членове и защита на техните интереси на национално, регионално и местно равнище;
опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство;
повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за интегриране на хората с увреждания и лицата в рискови групи;
издигане нивото на професионална квалификация в сферата на туризма като цяло;
утвърждаване на България като европейски значима дестинация за туризъм;
интегриране на хората с увреждания и лицата в неравностойно социално положение, чрез рекреация, спорт и туризъм.
За постигане на целите си БАРТ участва в комисии, комитети, в технически конференции и в контакт с политическите лидери, пред които ние лобираме за Достъпен туризъм, както и за достъпна градска и извън градска достъпна архитектурна среда, достъпен обществен транспорт, възможност за достъпни спортни, културни и развлекателни събития. По този начин съвместно с нашите партньори и последователи чувствително ще облекчим ежедневието и свободното време на хората с увреждания, както и на техните придружители и семейства.

От 09.05.2018 г. с решение №309 на Министерски Съвет, БАРТ е призната за Национално представителна организация на и за хора с увреждания.

От 2015 г. сдружението е член на Глобалният договор на ООН и ENAT – европейска мрежа за достъпен туризъм.

Към 15.11.2021 г. членският състав на БАРТ надвишана 4800 души, като над 60% от лицата притежават ЕР на ТЕЛК.