Членство

Членове на Сдружението могат да бъдат всички юридически и дееспособни физически лица, в това число и лица, с определена от компетентен орган вид и степен на увреждане и трайно намалена работоспособност над 50 на сто, които приемат целите и Устава и внасят ежегодно определения от Управителния съвет членски внос.

Членовете юридически лица са асоциирани членове и имат само право на съвещателен глас в общото събрание на сдружението.

Броят на членовете физически лица с увреждания не може да е под 50 на сто от броя на пълноправните.

Членове на сдружението се приемат от Управителния съвет чрез писмено заявление, придружено с декларация, че приемат Устава и целите на Сдружението и документ за внесена встъпителна вноска. Лицата с увреждания представят и документ от съответния компетентен орган за вида на увреждането и степента на трайно намалената работоспособност.

Молба за членство за физически лица можете да изтеглите от ТУК

Молба за членство за юридически лица може да изтеглите от ТУК