МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

П

 Приета с ПМС № …. от 27.03.2019 г., обн., ДВ, бр. … от ……2019 г., в сила от 1.04.2019 г.

Общи положения

Чл. 1. (1) С методиката се урежда начинът за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания по смисъла на чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

 (2) Тази методика се основава на Био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация (МКФУЗ).

(3) Методиката разглежда увреждането като обобщено следствие от нарушение във функционирането на човека с увреждане, което е събирателно понятие, обхващащо всички функции и структури на организма, дейности и възможности за социално приобщаване.

(4) Чрез модела по ал. 2 се съобразяват:

1. Функционалност на човека  с увреждане – за извършването на дадено действие човекът с увреждане трябва обективно да разполага със съответните изразени структури на организма, в т.ч. физическа, психическа, интелектуална и сетивна функционалност.

2.  Възможности – външните обстоятелства трябва обективно да позволяват на човека с увреждане да реализира функционалността си чрез съответните действия.

3.  Воля – човекът с увреждане трябва да иска да извърши определени действия. Желанието е водещо за извършване на конкретни действия (с изключение на възможността недостатъчното желание да бъде израз на болест и да става въпрос за функционално нарушение).

(4) Целта на индивидуалната оценка по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания е получаване на детайлна информация на ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и установяване на индивидуалните потребности от подкрепа.

(5) Тази методика, в съответствие с МКФУЗ, обхваща следните девет области на живота:

1.    обучение и прилагане на знанията;

2.    общи задачи и изисквания;

3.    комуникация;

4.    мобилност;

5.    самостоятелна грижа;

6.    домашен бит;

7.    междуличностни взаимодействия и отношения;

8.    основни области на ежедневния живот;

9.    граждански и обществен живот.

(6) С оглед оказване на максимална подкрепа за хората с увреждания в обществото, при изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите, специализираният отдел по  чл. 21, ал. 1 от Закона за хората с увреждания спазва следните принципи:

1. прозрачност – включването и активното участие на човека с увреждане в целия процес, и по-специално използване на разбираеми и прозрачни инструменти. За целите на проследяване на резултатите е необходимо водене на прегледна документация;

2. междуинституционалност – нуждите на човека с увреждане и мерките за оказване на подкрепа трябва да се определят цялостно, като бъдат предвидени в рамките на едно общо планиране за социално приобщаване в обществото, в съответствие с разпоредбите на Закона за хората с увреждания;

3. интердисциплинарност – в зависимост от конкретния случай могат да бъдат поканени и други компетентни специалисти или експерти;

4. ориентация към приемане – определянето на мерките за подкрепа да се постига по взаимно съгласие. Това изисква постоянно участие на човека с увреждане в цялостния процес чрез гарантиране на яснота и прозрачност и при съобразяване с неговите желания и цели;

5. индивидуален подход – всички стъпки в рамките на цялостния процес при изготвяне на индивидуалната оценка трябва да бъдат индивидуално адаптирани към потребностите на човека с увреждане;

6. личностна ориентация – за гарантиране принципа на личностна ориентация, трябва да се опознае живота на човека с увреждане, конкретните житейски обстоятелства, както и неговия опит. Всичко това следва да бъде взето предвид при определянето на потребностите и при конкретното планиране на необходимите подкрепящи мерки, както и нарушенията във функционирането и произтичащите от тях ограничения за социално приобщаване;

7. външните фактори – вземане под внимание на факторите на обкръжаващата среда при определяне на потребностите. Това се отнася и за предоставянето на конкретни мерки за подкрепа и документиране на релевантните фактори и бариери в тази област;

8. целенасоченост – осигуряване на адекватна подкрепа за човека с увреждане.

Чл. 2. (1)Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по образец      (Приложение №1) по ред, определен с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и съдържа три компонента.

1. Компонент I – включва информация за човека с увреждане във връзка с обстоятелства от социален, семеен, битов, здравен характер и други, свързани с неговите  затруднения и възможността за неговото социално приобщаване, посочена във формуляра за самооценка.

2.Компонент II – включва обективни констатации на служителя, водещ конкретния случай, относно наличните функционални затруднения и бариери на човека с увреждане при изпълнението на ежедневните и други дейности. Компонент II се формира на база на информацията в Компонент I и в Приложение № 2.

3. Компонент III – включва заключения, свързани с конкретни целенасочени подкрепящи мерки, в съответствие със заявените и установени индивидуални потребности на човека с увреждане. Заключенията могат да включват финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания; необходимост от ползването на социални услуги, при условия и по ред, определени със закон; необходимост от предоставяне на определен брой часове за лична помощ, при условия и по ред, определени със закон; или необходимост от предоставяне на друг вид подкрепа, като: финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и лична мобилност, насочване към ползване на услуги по заетостта, насочване към ползване на конкретен вид рехабилитационни услуги, насочване за личностно развитие в рамките на системата на образованието и други, при условия и по ред, определени със закон.

(2) Информацията в Компонент I и Компонент II се попълва от социалния работник, водещ конкретния случай.

      (3) Информацията в Компонент III се попълва специализирания отдел към дирекция „Социално подпомагане“.

      Чл. 3. (1)Изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите по чл. 2 се осъществява на базата на Формуляр за попълване от служител, водещ случая  (Приложение № 2), съдържащ 10 части, както следва:

 1. Информация за човека с увреждане.
 2. Констатации на комисии и органи на медицинската експертиза.
 3. Информация за увреждането/ здравословното състояние на човека с увреждане.
 4. Информация за наличните проблеми с функционирането на човека с увреждане.
 5. Информация за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане.
 6. Участие в образователния процес или на пазара на труда.
 7. Обкръжение на човека с увреждане и необходимост от социални услуги/ лична помощ.
 8. Целеви помощи.
 9. Предоставяне на месечна финансова подкрепа.

          10. Желания на човека с увреждане и допълнителна информация.

          (2) При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите се попълват всички части на Приложение № 2, при съобразяване със заявената и установена потребност на човека с увреждане, като се взема предвид неговата възраст и обичайните за нея състояния и умения.

          (3) В случаите на заявена потребност за предоставянето на лична помощ и определяне на брой часове, задължително се попълва информацията по част 7 от Приложение № 2.

          (4) В случаите на заявена потребност за/от човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, се попълват изрично посочените таблични секции от съответните части на Приложение №2.

          (5) Формулярът за самооценка на човека с увреждане по чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за хората с увреждания, се разработва в съответствие със структурата по ал. 1, т. 4-10.

Чл. 4. (1) Правото на финансова подкрепа за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и на база на представен медицински документ, издаден от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или лекарските консултативни комисии (ЛКК), удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

(2) Финансовата подкрепа за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на целева помощ, която се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(3) Финансовата подкрепа по ал. 1 не се предоставя за медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Чл. 5. (1) Правото на финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и при едновременно съобразяване на следните условия:

1. средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от линията на бедност;

2. определената степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от ТЕЛК (НЕЛК) да е над 90 на сто;

3. човекът с увреждане е работещ или учащ;

4. човекът с увреждане е със затруднения в придвижването.

(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на целева помощ, която се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(3) Правото на повторно ползване на целевата помощ по ал. 1 се реализира след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност в  заключението на новата изготвена индивидуална оценка.

Чл. 6. (1) Правото на финансова подкрепа за приспособяване на жилище се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и при едновременно съобразяване на следните условия:

1. определената степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на човека с увреждане е над 90 на сто или са деца с определена вид и степен на увреждане от ТЕЛК (НЕЛК);

2. човекът с увреждане се придвижва с инвалидна количка, и

3. средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност.

(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на целева помощ, която се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(3) Правото на повторно ползване на целевата помощ по ал. 2 се реализира след изтичането на 10-годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност в  заключението на новата изготвена индивидуална оценка.

Чл. 7. (1) Правото на финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги се реализира веднъж годишно при заявена потребност във формуляра за самооценка и при съобразяване на следните условия:

1. определената степен на трайно намалена работоспособност на човека с увреждане да е над 90 на сто от ТЕЛК (НЕЛК) или са деца с трайни увреждания или са военноинвалиди;

2. наличие на медицинско предписание от лекар специалист за конкретни нужди от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на целева помощ, която се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(3) Лицата по ал. 1 с определена потребност от чужда помощ имат право на целева помощ за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, и се отразява в заключението.

Чл. 8. (1) Правото на финансова подкрепа за наем на общинско жилище се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и при съобразяване на следните условия:

 1. човекът с трайно увреждане е самотен или е самотен родител с дете с трайни увреждания и е страна по сключения договор за наем, или  
 2. човекът с трайно увреждане е поставен под пълно запрещение и страна по сключения договор за наем е неговият законен представител.

 (2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на целева помощ, която се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. В заключението се отразява, че жилищното настаняване е извършено при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост.

Чл. 9. (1) Правото на месечна финансова подкрепа и определянето на нейния размер, съгласно чл. 70 от Закона за хората с увреждания, се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и при съобразяване на степента на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на човека с увреждане,

(2) Финансовата подкрепа по ал. 1 се определя с конкретно заключение в оценката и се реализира под формата на месечни плащания, в рамките на срока на действие на оценката. При определяне на размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70, т. 4 и 5 от Закона за хората с увреждания се взема предвид вида на получаваната пенсия, съгласно Кодекса за социално осигуряване.

(3) Заключението по ал. 2 съдържа периода, за който следва да бъде отпусната финансовата подкрепа по ал. 1, както и нейния размер като процент от линията на бедност.

(4) Месечната финансова подкрепа се изплаща по ред и условия, определени с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Чл. 10. (1) Правото на предоставяне на лична помощ се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка. Определянето на брой часове за предоставяне на лична помощ се основава на следните четири степени:

1. първа степен на умерена зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;

2. втора степен на тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;

3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;

4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност.

(2) Конкретният месечен брой часове за предоставяне на лична помощ се определя, съобразно част 7, таблична секция 7.3. (за човек с увреждане над 18-годишна възраст) или 7.3.А (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) от Приложение № 2. Изчисляването се извършва, както следва:

1. Полученият общ брой точки при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите се умножава по максималния брой часове за съответната степен на зависимост/ затруднения и се разделя на максималния брой точки за степента.

2. В случаите когато полученият резултат по т. 1 не е цяло число, се извършва закръгляване на числото до десетичния знак:

а) когато цифрата от последния разряд (считано от ляво надясно) е 0,1,2,3 или 4, цифрата на последния разряд остава непроменена;

б) когато цифрата от последния разряд (считано от ляво надясно) е 5,6,7,8, или 9, цифрата на последния разряд се увеличава с едно.

(3) Заключението, въз основа на установена потребност от предоставяне на лична помощ, задължително съдържа уточнение за периода, за който личната помощ следва да бъде отпусната, както и конкретния брой часове лична помощ, определени по реда на ал. 1 и ал. 2.

(4) Въз основа на заключението по ал. 3, се издава направление за предоставяне на личната помощ с определения брой часове и уточнен период. Направлението е със задължителен характер за отговорния орган и/ или организация.

Чл. 11. (1) Правото за предоставяне на лична помощ се реализира при заявена потребност във формуляра за самооценка и в случай че:

1. човекът с увреждане е с определена 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с право на чужда помощ или

2. детето с право на чужда помощ е с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, или

3. детето без право на чужда помощ е с определена 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 (2) Максималният брой часове, който би могъл да се предостави за лична помощ на лицата по ал. 1, съгласно четирите степени по чл. 11, ал. 1 се определя, както следва:

 1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно;

 2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно;

 3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа;

 4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа.

 (3) До 31 декември 2020 г. ползватели на лична помощ могат да бъдат само лицата по ал. 1, като максималният брой часове за лична помощ се определя, съгласно ал. 2.

Чл. 12. (1) Установяването на необходимостта от ползване на съответна социална услуга/ вид дейност се извършва при заявена потребност във формуляра за самооценка и въз основа на информацията за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане и за наличните проблеми с функционирането.

(2) Установената потребност по ал. 1 се отразява с конкретно заключение в оценката. Заключението задължително съдържа уточнението, че ползването на вида социална услуга се осъществява при условия и по ред, определени със закон.

(3) Въз основа на заключението по ал. 2, се издава направление за установената необходимост от ползване на съответна социална услуга/ вид дейност, с което се насочва към отговорния орган или организация.

Чл. 13. (1) Установяването на потребността от предоставянето на друг вид подкрепа се извършва при наличие на заявена потребност във формуляра за самооценка, на базата на информацията от представените медицински документи или експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) и въз основа на информацията за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане и за наличните проблеми с функционирането.

 (2) Човекът с увреждане се оценява за необходимостта от следните видове подкрепа:

1. финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда и лична мобилност;

2. насочване към ползване на услуги по заетостта;

3. насочване към конкретен вид рехабилитационни услуги;

4. насочване към подкрепа от образование и професионално обучение;

5. други подкрепящи мерки, съобразно конкретния случай;

(3) Установената потребност по ал. 1 се отразява с конкретно заключение в оценката. Заключението задължително съдържа уточнението, че условията и реда, при които ще се предоставя съответната мярка по ал. 2 са определени със закон.

(4) Въз основа на заключението по ал. 3, се издава направление за необходимостта от ползване на съответната подкрепяща мярка, с което с което се насочва към отговорния орган или организация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Методиката се приема на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за хората с увреждания и чл. 12, ал. 1 от Закона за личната помощ.

  § 2. Методиката влиза в сила от 1 април 2019 г.

Индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания

по заявление-декларация с № …………………………………/…………………………….20……………………г.

[1]Компонент I: Информация за човека с увреждане

Персонална информация  (име, презиме и фамилия; настоящ адрес; възраст; пол; социален статус)  
Самооценка за затрудненията в домашни условия и извън тях  
Други информация  

[2]Компонент II: Обективни констатации за функционалните затруднения и бариери на човека с увреждане при изпълнението на ежедневните и други дейности

Степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и здравословно                                  състояние към момента на оценката (медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии  (ЛКК), Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), други)  
Вид на затруднения във функционирането  
Степен на затруднения във функционирането  
Степен на включване в социалната среда  
Мобилност в социалната му среда и затруднения извън дома  
Необходимост от предоставяне на конкретен вид подкрепа  
Други налични функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, установени на база самооценката на човека с увреждане и констатирани по време на изготвяне на оценката  

[3]Компонент III: Заключения с конкретни подкрепящи мерки

  1 2 3 4 ……………………………………. (Компонент III се попълва въз основа на констатациите в Компонент II)      
Дата на изготвяне:         Срок на валидност:

Изготвил Компонент I и Компонент II служител, водещ  случая:

…………………………………………………….

 (име и фамилия/ подпис)

Изготвили  Компонент III:

…………………………………………………….

(име и фамилия на служител, водещ случая / подпис)

 …………………………………………………….

(име и фамилия/ подпис)

…………………………………………………….

(име и фамилия/ подпис)

Забележка: Индивидуалната оценка на потребностите  се съобщава писмено на лицето, подало заявлението-декларация заедно с издадените заповеди и направления.

Формуляр за попълване от служител, водещ случая

по заявление-декларация с № ………………………/……………………..20…………….г

Съдържание:

1 част: Информация за човека с увреждане

2 част: Констатации на комисии и органи на медицинската експертиза

3 част: Информация за увреждането/здравословното състояние на човека с увреждане

3.1. Интелектуална недостатъчност

3.2. Физическа недостатъчност

3.3. Психическа недостатъчност

3.4. Сетивна недостатъчност

3.5. Други установени заболявания

4 част: Информация за наличните проблеми с функционирането на човека с увреждане

4.1. Двигателно функциониране

4.2. Ориентация

4.3. Психо-социални функции

5 част: Информация за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане

5.1. Социално функциониране (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

5.1.А Социално функциониране (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.2. Движения и придвижване

5.3. Самообслужване (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

5.3.А Самообслужване (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.4. Дейности в домашна среда (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

5.4.А Дейности в домашна среда (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.5. Социални взаимоотношения

6 част: Участие в образователния процес или на пазара на труда

6.1. Включване в образователния процес (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

6.2. Участие на пазара на труда (за хора с увреждания в трудоспособна възраст)

7 част: Обкръжение на човека с увреждане и необходимост от социални услуги/лична помощ

            7.1. Подкрепа в семейна среда

            7.2. Подкрепа чрез професионална грижа

            7.3. Необходимост от лична помощ (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

7.3.А Необходимост от лична помощ (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

8 част: Целеви помощи

8.1. Необходимост от приспособяване на жилище

8.2. Необходимост отползване на общинско жилище

8.3. Необходимост от предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

8.4. Необходимост отпокупка на лично моторно превозно средство

8.5. Необходимост отползване на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

9 част: Предоставяне на месечна финансова подкрепа

10 част: Желания на човека с увреждане и допълнителна информация

1 част: Информация за човека с увреждане

Дата на попълване на формуляра  
Име на социалния работник, водещ конкретния случай  
Име, презиме и  фамилия  
Дата на раждане  
Настоящ  адрес (град, община, област, ж.к., улица №, ет., ап.)  
Телефон  
Електронен адрес  
Ползва ли социална/и  услуга/и или лична помощ? 1 Не  2 Да Уточнете каква:
Получава ли някакъв вид подкрепа, към момента на оценката? 1 Не  2 Да Уточнете каква:
Ползва ли помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия? 1 Не  2 Да Уточнете какви:
Име и фамилия на законен представител, съгласно чл. 21, ал. 2, т. 2-4 от Закона за хората с увреждания  
Адрес,телефон за контакт, електронен адрес  
Близки лица (семейство, роднини, приятели, други доверени лица) 1. 2.
Адрес, телефон за контакт, електронен адрес на близките лица 1. 2.
Личен лекар/ медицински специалист: име и фамилия, телефон за контакт (посочени от човека с увреждане или неговия законен представител във формуляра за самооценка)  

2 част: Констатации на комисии и органи на медицинската експертиза

Тази част се попълва на база официални документи на органи и комисии за медицинска оценка

НЕЛК/ ТЕЛК / ЛКК: 1. Да – вид на документа 2. Не
Номер и дата на решението (протокола):  
Процент на увреждане:  трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, включително с определена  чужда помощ  

3 част: Информация за функционалната недостатъчност / здравословното състояние на човека с увреждане

В тази част се попълва информация за вида и  степента на увреждането по всяка една от секциите, независимо от това, кое е водещото в неговото състояние. Ако човекът с увреждане няма съответния проблем, се посочва „не” и не се попълва.

3.1. Интелектуална недостатъчност

Интелектуална недостатъчност   1. да                    2. не
 (В случаите когато е налична интелектуална недостатъчност, но в издадените медицински документи не е определена тяхната степен, се изисква допълнителна експертиза от компетентните медицински специалисти.) 1. умерена 2. тежка 3. много тежка 4. тотална
Медицински специалист, изготвил експертизата: име и фамилия, специалност и  информация за контакт  
Становище на медицинския специалист:

3.2. Физическа недостатъчност

Физическа недостатъчност   1. да                    2. не
(В случаите когато е налична физическа  недостатъчност, но в издадените медицински документи не е определена тяхната степен, се изисква допълнителна експертиза от компетентните медицински специалисти) 1. умерена 2. тежка 3. много тежка 4. тотална
Медицински специалист, изготвил експертизата: име и фамилия, специалност и  информация за контакт  
Становище на медицинския специалист:

3.3. Психическа недостатъчност

Психическа недостатъчност(деменция, разстройства от аутистичния спектър и други)  1 да                    2 не
(В случаите когато е налична психическа   недостатъчност, но в издадените медицински документи не е определена тяхната степен, се изисква допълнителна експертиза от компетентните медицински специалисти) 1 умерена 2 тежка 3 много тежка 4 тотална
Медицински специалист, изготвил експертизата: Име и фамилия, специалност и  информация за контакт  
Становище на медицинския специалист:

3.4. Сетивна недостатъчност

Сетивна недостатъчност (зрителна, слухова и друга)   1 да                    2 не
(В случаите когато е налична психическа   недостатъчност, но в издадените медицински документи не е определена тяхната степен, се изисква допълнителна експертиза от компетентните медицински специалисти) 1 умерена 2 тежка 3 много тежка 4 тотална
Медицински специалист, изготвил експертизата: Име и фамилия, специалност и  информация за контакт  
Становище на медицинския специалист:

3.5. Други установени заболявания

Други заболявания  1.  да                     2.  не
Уточнете какви :  
Медицински специалист, изготвил експертизата: Име и фамилия, специалност и  информация за контакт  
Становище на медицинския специалист:

4 част: Информация за наличните проблеми с функционирането на човека с увреждане

В тази част се попълва информация за проблемите на човека с увреждане в три области – двигателни ограничения, ориентация и психо-социални функции. Приема се, че е наличен проблем тогава, когато човекът с увреждане изпитва сериозни затруднения от съответното функционално ограничение.

За идентифициране на проблемите се взима предвид възрастта на човека с увреждане и обичайните за нея състояния и умения.  За всеки отделен въпрос се посочва по скалата степента, в която човека с увреждане е зависим от грижа.

4.1. Двигателно функциониране

4.1. Има ли човекът с увреждане проблеми с двигателното функциониране?   Ако да, по редове да се посочи дали се усеща проблем и  каква е необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма проблем се отбелязва „0”. 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения  
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения 1 = има проблем: понякога има нужда от подкрепа (до 3 пъти месечно) 1 = има проблем: понякога има нужда от подкрепа (до 3 пъти месечно) 1 = има проблем: понякога има нужда от подкрепа (до 3 пъти месечно)
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
4.1.1. Използва ръцете си 0 1 2 3 4
4.1.2. Използва дланите си 0 1 2 3 4
4.1.3. Използва краката си 0 1 2 3 4
4.1.4. Използва ходилата си 0 1 2 3 4
4.1.5. Държи главата си изправена 0 1 2 3 4
4.1.6. Поддържа равновесие на тялото си 0 1 2 3 4
4.1.7. Произнася звуци, думи, фрази  0 1 2 3 4
4.1.8. Координира движенията си   0   1   2   3   4
4.1.9. Ходи самостоятелно 0 1 2   3   4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 4.1.1. – 4.1.9.)   Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)        

4.2. Ориентация

4.2. Има  ли човекът с увреждане нарушения в ориентацията?   Ако да, по редове да се посочи дали се усеща проблем и  каква е  необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма проблем се отбелязва 0. 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения    
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения  
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения   2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)  
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения   (до 3 пъти месечно) 1 = има проблем: понякога има нужда от подкрепа (до 3 пъти месечно) 1 = има проблем: понякога има нужда от подкрепа (до 3 пъти месечно)  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа  
Проблеми с: 0 1 2 3 4
4.2.1. Ориентира се за време – (например:  сутрин, следобед, ден, нощ, вчера, утре, сезони) 0 1 2 3 4
4.2.2. Ориентира се за местоположението си – (например: знае къде се намира) 0 1 2 3 4
4.2.3. Ориентира се в пространството – (например: в познати сгради и маршрути, горе-долу, под-над, отзад-отпред) 0 1 2 3 4  
4.2.4. Ориентира се за себе си – (например: реагира на името си, разпознава се в огледалото, казва на колко години е)   0 1 2 3 4  
4.2.5. Ориентира се в социална ситуация – (например: разпознава другите, различава възрастни и деца, спазва основни правила на групата, влияе се от авторитети) 0 1 2 3 4  
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 4.2.1. – 4.2.5.) Общ брой точки:    
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)    

4.3. Психо-социални функции

4.3. Има ли човекът с увреждане проблеми със следните психо-социални функции?   Ако да, по редове да се посочи дали се усеща проблем и  каква е необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма проблем се отбелязва „0”. 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
4.3.1. Концентрация и устойчивост на вниманието 0 1 2 3 4
4.3.2. Памет в рамките на деня 0 1 2 3 4
4.3.3. Памет за минали събития 0 1 2 3 4
4.3.4. Мотивация (инициативност)   0 1 2 3 4
4.3.5. Реч и комуникация 0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 4.3.1. – 4.3.5.) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)    

5 част: Информация за отражението на ограниченията в живота на човека с увреждане

            В тази част се попълва информация за отражението на ограниченията върху живота на човека с увреждане. За идентифициране на проблемите се взима предвид възрастта на човека с увреждане и обичайните за нея състояния и умения.

            За всеки отделен въпрос се посочва по скалата степента, в която човека с увреждане е зависим от грижа.

            При попълване на информацията в таблици 5.1., 5.3.и 5.4. не се попълват таблици 5.1А., 5.3А.и 5.4А., респективно при попълване на таблици 5.1А., 5.3А.и 5.4А. не се попълват таблици 5.1., 5.3.и 5.4.

5.1. Социално функциониране (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

5.1. Проблеми, свързани със социалното функциониране   Отбележете какъв е характерът и степента на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма ограничения се попълва „0”   4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения    
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения  
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)  
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа  
Проблеми с: 0 1 2 3 4  
5.1.1. Разрешава проблеми, взема решения и преценява последствия 0 1 2 3 4  
5.1.2. Инициира и изпълнява прости задачи 0 1 2 3 4  
5.1.3. Инициира и изпълнява по-сложни задачи 0 1 2 3 4  
5.1.4. Самостоятелно организира ежедневието   0 1 2 3 4  
5.1.5. Планира  изпълнението на ежедневните си занимания 0 1 2 3 4  
  5.1.6. Може да чете, пише и смята 0 1 2 3 4  
5.1.7. Сам управлява средствата си, знае как се купува и заплаща за нещо 0 1 2 3 4  
5.1.8. Сам урежда административните си въпроси 0 1 2 3 4  
  5.1.9. Сам приема лекарства и ползва медикаменти 0 1 2 3 4  
  5.1.10. Умее да посети магазини, поща, банка и други   0 1 2 3 4  
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.1.1. – 5.1.10.) Общ брой точки:    
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)          

5.1.А  Социално функциониране (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.1.А Проблеми, свързани със социалното функциониране   Отбележете какъв е характерът и степента на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма ограничения се попълва „0”   4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения    
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения  
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)  
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа  
Проблеми с: 0 1 2 3 4  
5.1.1.А Разрешава проблеми, взема решения и преценява последствия, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
5.1.2.А Инициира и изпълнява прости задачи, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
5.1.3.А Инициира и изпълнява по-сложни задачи, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
5.1.4.А Самостоятелно организира ежедневието, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
  5.1.5.А Може да чете, пише и смята, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
5.1.6.А Сам управлява средствата си, знае как се купува и заплаща за нещо, съобразно възрастта и обичайните за нея състояния и умения 0 1 2 3 4  
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.1.1.А – 5.1.6.А) Общ брой точки:    
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)          

5.2. Движения и придвижване

5.2. Проблеми на човека с увреждане в изпълнението на движения и придвижването   Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма ограничения се попълва „0”.     4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения  
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
5.2.1. Променя положението на тялото си (например: ставане, сядане, навеждане, коленичене и стоеж) 0 1 2 3 4
5.2.2. Поддържа положението на тялото си (например: стоене изправен, седене на стол) 0 1 2 3 4
5.2.3. Вдига и носи по-леки предмети (например: чаша, чиния) 0 1 2 3 4
5.2.4. Вдига и носи по-тежки предмети (например: за възрастен – стол, маса; за дете – ученическа раница) 0 1 2 3 4
5.2.5. Извършва координирани движения с ръцете и краката (например: каране на колело, събличане/обличане, боравене с инструменти) 0 1 2 3 4
5.2.6. Извършва фини движения с ръцете (например: броене на пари, натискане на клавиши) 0 1 2 3 4
5.2.7. Придвижва се в дома без помощни средства 0 1 2 3 4
5.2.8. Качва се и слиза по стълби без помощни средства 0 1 2 3 4
5.2.9. Придвижва се пеша на кратки разстояния (например: до  500 метра) без помощни средства 0 1 2 3 4
  5.2.10. Премества се и се придвижва с помощта на помощни средства 0 1 2 3 4
5.2.11. Използва обществен транспорт 0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.2.1. – 5.2.11.) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)  

5.3. Самообслужване (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

5.3. Проблеми, свързани със самообслужването   Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма ограничения се попълва „0” 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения  
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0    1   2 3 4
5.3.1. Мие части на тялото си, къпе се 0    1   2 3 4
5.3.2. Облича се и се съблича 0    1   2 3 4
5.3.3. Ляга и става от сън 0    1   2 3 4
5.3.4. Ходи до тоалетна и поддържа лична хигиена 0    1   2 3 4
5.3.5. Храни се и пие от чаша 0    1   2 3 4
5.3.6. Самостоятелно поставя протеза 0    1   2 3 4
5.3.7. Необходимост от медицински манипулации, свързани с поддържане на здравословното състояние 0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.3.1. – 5.3.7.) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)              

5.3.А Самообслужване (за човек с увреждане до 18- годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.3.А Проблеми , свързани със самообслужването   Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).   Ако няма ограничения се попълва „0” 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения  
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0    1   2 3 4
5.3.1.А Мие части на тялото си, къпе се 0    1   2 3 4
5.3.2.А Облича се и се съблича 0    1   2 3 4
5.3.3.А Ляга и става от сън 0    1   2 3 4
5.3.4.А Ходи до тоалетна и поддържа лична хигиена 0    1   2 3 4
5.3.5.А Храни се и пие от чаша 0    1   2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.3.1.А – 5.3.5.А) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)              

5.4. Дейности в домашна среда (за човек с увреждане над 18- годишна възраст)

5.4. Проблеми на  човека с увреждане в изпълнение на дейности в домашна среда       Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4). Ако няма ограничения се попълва „0” 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения  
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
5.4.1. Да пазарува за ежедневието си 0 1 2 3 4
5.4.2. Да приготвя лека храна (например: сандвичи, претопляне) 0 1 2 3 4
5.4.3. Да приготвя готвена храна 0 1 2 3 4
5.4.4. Може да сервира, отсервира, мие съдове и други 0 1 2 3 4
5.4.5. Да почиства дома  0 1 2 3 4
5.4.6. Да пере дрехи  0 1 2 3 4
5.4.7. Да ползва домакинска техника (например: пералня, прахосмукачка, ютия, печка, други) 0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.4.1. – 5.4.7.) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)    

5.4.А Дейности в домашна среда (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

5.4.А Проблеми, свързани с изпълнението на дейности в домашна среда   Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4). Ако няма ограничения се попълва „0”   4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения  
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
5.4.1.А Да пазарува за себе си 0 1 2 3 4
5.4.2.А Да приготвя лека храна (например: сандвичи, претопляне, разопаковане на готов продукт и други) 0 1 2 3 4
5.4.3.А Да си сервира, отсервира и други 0 1 2 3 4
5.4.4.А Да ползва техника в дома си (например: телевизор, компютър, телефон и други) 0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.4.1А. – 5.4.4.А) Общ брой точки:  
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)    

5.5. Социални взаимоотношения

5.5. Проблеми на човека с увреждане в социалните взаимоотношения   Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4). Ако няма проблеми се попълва „0”   4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения    
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения  
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения    
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа  
Проблеми с: 0 1 2 3 4
5.5.1. Да поддържа отношения с роднини и близки/да разбира разликата в близостта с тях 0 1 2 3 4
5.5.2. Да изгражда самостоятелно  контакти с други хора 0 1 2 3 4
5.5.3. Да участва самостоятелно в дейности заедно с други хора 0 1 2 3 4
5.5.4. Да организира/участва самостоятелно в дейности за свободното си време извън дома: спорт, театър, екскурзии и други       0 1 2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 5.5.1. – 5.5.4.) Общ брой точки:    
Пояснения за характера на проблемите (ако е необходимо)    

6 част: Участие в образователния процес или на пазара на труда

В тази част се попълва информация за проблемите, които среща човекът с увреждане в своята образователна или трудова интеграция. Отбелязва се и неговата настояща ангажираност в образователни или трудови дейности. За идентифициране на проблемите се взима предвид възрастта на човека с увреждане и обичайните за нея състояния и умения.

При попълване на информацията в таблица 6.1. не се попълват таблица 6.2., респективно при попълване на таблица 6.2. не се попълват таблица 6.1.

6.1. Включване в образователния процес (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

6.1.1. В каква институция се обучава човекът детето с увреждане в момента?             6.1.2. В каква образователна степен  се обучава човекът с увреждане в момента?               6.1.3. В каква форма на обучение се обучава човекът с увреждане в момента?     Да                                                                                                                Не Детска яслаДетска градинаУчилищеСпециално училищеЦентър за специална образователна подкрепаВ изнесена паралелка в ЦНСТ Друга     1. Предучилищно образование 2. Основно образование – Начален етап I-IV клас – Прогимназиален етап V-VII  клас 3. Средно образование – Първи гимназиален етап (профилирана/ професионална паралелка) VIII-X клас – Втори гимназиален етап (профилирана/ професионална паралелка) XI-XII клас         1. дневна; 2. вечерна; 3. задочна; 4. индивидуална; 5. самостоятелна; 6. дистанционна; 7. комбинирана; 8. обучение чрез работа (дуална система на обучение).  
Пояснения Записват се особености, които не стават ясни от въпросите по-горе.      
6.1.4. Проблеми на човека с увреждане при участие в образователния процес?     Отбележете какъв е характерът на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4).  Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 6.1.4.1. – 6.1.4.2.) 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа
Проблеми с: 0 1 2 3 4
6.1.4.1. Включване в образователния процес   0 1 2 3 4
6.1.4.2. Участие в занимания по интереси (например: клубове, спорт, танци и други)   0 1 2 3 4
Пояснения Записват се особености, които не стават ясни от въпросите по-горе. Общ брой точки:  

6.2. Участие на пазара на труда (за хора с увреждания в трудоспособна възраст)

6.2.1. Какви проблеми има човека с увреждане с упражняването на трудова дейност?     Отбележете какъв е характера на необходимата подкрепа (0,1,2,3,4). Ако няма се попълва „0” 4 = има проблем:  степен на тотална зависимост/затруднения    
3 = има проблем:  степен на много тежка зависимост/затруднения  
2 = има проблем:  степен на тежка зависимост/затруднения сто има нужда от подкрепа (ежеседмично) 2 = има проблем: често има нужда от подкрепа (ежеседмично)  
1 = има проблем:  степен на умерена зависимост/затруднения  
0 = няма проблем / няма нужда от подкрепа  
Проблеми с: 0 1 2 3 4
6.2.1.1. Да търси или намира платена работа 0    1   2 3 4
6.2.1.2. Да придобива специфични умения за извършване на трудови дейности 0    1   2 3 4
6.2.1.3. Да извършва платена работа: на пълен работен ден, на непълен работен ден или други 0    1   2 3 4
6.2.1.4. Да работи в екип, други   0    1   2 3 4
6.2.1.5. Да изпълнява служебни задачи с приемлива скорост 0    1   2 3 4
6.2.1.6. Да изпълнява служебни задачи с приемливо качество 0    1   2 3 4
6.2.1.7. Да изпълнява ежедневни задачи и да поддържа постоянен  ритъм на работа 0    1   2 3 4
6.2.1.8. Да е мотивиран за включване на пазара на труда 0    1   2 3 4
 Общ брой точки (сумиране на точките по  редове 6.2.1.1. – 6.2.1.8.) Общ брой точки:    
Пояснения Записват се особености, които не стават ясни от въпросите по-горе.    
6.2.2. Упражнява ли човекът с увреждане трудова дейност към момента? Да                                                                                                                Не Да, Заетост на пълен работен ден Да, Заетост на непълен работен ден Да, Подкрепена заетост Да, Заетост в специализирано предприятие Да, Заетост в социално предприятие Да, Заетост в Център за защитена заетост Да, други

7 част: Обкръжение на човека с увреждане и необходимост от социални услуги/ лична помощ

В тази част се попълва информация за подкрепата, която човекът с увреждане получава от своите роднини и близки. Под подкрепа се разбира, тази грижа, която се предоставя на човека с увреждане в допълнение на обичайното.

За идентифициране на проблемите се взима предвид възрастта на човека с увреждане и обичайните за нея състояния и умения.

При попълване на информацията в таблица 7.3. не се попълват таблица 7.3.А, респективно при попълване на таблица 7.3.А не се попълват таблица 7.3.

7.1. Подкрепа в семейна среда

7.1.1. Може ли човекът с увреждане да разчита на подкрепа от други лица – членове на семейство/домакинство и/или други?      Да                                                                                 Не Ако да, от кого? 1. партньор/съпруг/-а 2. роднини 3. близки, приятели, познати 4. друг, а именно:…………………………………………
В какво се изразява подкрепата:   ……………………………………………………………………………………..  
Пояснения Записват се особености, които не стават ясни от въпросите по-горе.    

7.2. Подкрепа чрез професионална грижа

7.2.1. Необходимост от професионална грижа         Да                                                                               Не Ако да, от какъв тип подкрепа? 1 социални услуги 2 друг вид специалист, а именно:………………………………………… 3 друг вид почасова социална услуга, а именно:……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………
В какво се изразява подкрепата:   ……………………………………………………………………………………..  
Пояснения Записват се особености, които не стават ясни от въпросите по-горе.    

7.3. Необходимост от лична помощ (за човек с увреждане над 18-годишна възраст)

7.3.1. Необходимост от предоставяне на лична помощ?         Да                                                                                Не    Ако да, пояснете
Общият брой точки е сбор от получените точки по 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. и 6.2.1.   Общ брой точки:    
7.3.2. От какъв брой часове за лична помощ се нуждае човекът с увреждане? Общ брой часове (месечно): /словом/  
Начин на изчисляване, съгласно четирите степени на зависимост/ затруднения и съгласно чл. 10, ал. 2 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания:   Брой получени точки Брой часове месечно 0-13                                                                        0 часа 14-63                                                                     до 15 часа 64-129                                                                   до 42 часа 130-240                                                                 до 84 часа 241-264 до 168 часа

7.3.А Необходимост от лична помощ (за човек с увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

7.3.1.А Необходимост от предоставяне на лична помощ?         Да                                                                                Не    Ако да, пояснете
Общият брой точки е сбор от получените точки по 4.1., 4.2., 4.3., 5.1.А, 5.2., 5.3.А, 5.4.А., 5.5. и 6.1.4 Общ брой точки:    
7.3.2.А От какъв брой часове за лична помощ се нуждае човекът с увреждане? Общ брой часове (месечно): /словом/  
Начин на изчисляване, съгласно четирите степени на зависимост/ затруднения и съгласно чл. 10, ал. 2 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания:   Брой получени точки Брой часове месечно      0-10                                                                   0 часа      11-49                                                                                                                                  до 15 часа     50-100                                                                                                                              до 42 часа     101-186                                                            до 84 часа     187-204                                                             до 168 часа

8 част: Целеви помощи

8.1. Необходимост от приспособяване на жилище

В тази част се попълва информация за жилищните условия на човека с увреждане, при съобразяване спецификата на ограниченията и възрастта на човека с увреждане.

8.1.1. Подходящи ли са условията, при които живее човекът с увреждане в момента?       1 Да   2 не   Пояснение:  
8.1.2. Отговаря ли средномесечният доход на член от семейството на човека с увреждане на условията за отпускане на финансова подкрепа за приспособяване на жилище по реда на Закона за хората с увреждане   1. Да   2. Не     Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е в размер на………………………………   Линия на бедност  – …………………………  
8.1.3. Получавал ли е човекът с увреждане целева помощ за приспособяване на жилище през предходните 5 години? 1. Да   2. Не Ако да – кога  
8.1.4. Необходимо ли приспособяване на жилището?   1 Да   2 не   Пояснение:   1 баня и санитарно помещение;   2 кухня и дневна;   3 друго:……………………………….      
8.1.5. Може ли човекът с увреждане да продължи да живее при тези жилищни условия?       1 Да   2 не   Пояснение:

8.2. Необходимост от ползване на общинско жилище

В тази част се попълва информация, касаеща наличието на условия за  предоставяне на целева помощ за наем за общинско жилище на човека с увреждане.

8.2.1 Има ли човекът с увреждане сключен договор за настаняване в общинско жилище     1. Да   2. Не   Ако да: Титуляр по договора (име и фамилия) – ……………..Връзка с човека с увреждане: – родител на дете с увреждане; – законен представител на поставено под пълно запрещение лице с трайно увреждане.  
8.2.2. Какъв е статусът на човека с увреждане?   1. Да   2. Не   Самотно живеещо лице;Дете с трайни увреждания;Лице, поставено под пълно запрещение;Друго:………………………    
8.2.3.Допълнителна информация (ако е необходимо)  

8.3. Необходимост от предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ)

В тази част се попълва информация, касаеща наличието на условия за  предоставяне на целева помощ за наем за общинско жилище на човека с увреждане.

8.3.1. Използва ли човекът с увреждане ПСПСМИ?       1. Да   2. Не   Ако използва – какъв вид
8.3.2. Използваните от човека с увреждане ПСПСМИ отговарят ли на неговите потребности?       1. Да   2. Не     Ако не отговарят – причина        
8.3.3. Установена ли е от органите на медицинската експертиза потребност от ползване на ПСПСМИ?   1. Да   2. Не   Ако да – какъв вид/видове
8.3.4.Допълнителна информация (ако е необходимо)  

8.4.  Необходимост от покупка на лично моторно превозно средство (ЛМПС)

В тази част се попълва информация, касаеща наличието на условия за  предоставяне на финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство.

8.4.1.  Притежава ли човекът с увреждане в момента ЛМПС?       1 Да   2 Не Пояснение:  
8.4.2.  Установено ли е затруднение в придвижването, съгласно 4.1. Двигателно функциониране   1 Да 2 Не  
8.4.3. Подпомага ли ползването на ЛМПС социалното  приобщаване и независимия живот на човека с увреждане?   1 Да 2 Не   Пояснете по какъв начин:
8.4.4.  Какъв е статусът на човека с увреждане? 1. Да   2. Не     1. работещ 2. учащ 3. друго   Посочете……………………………………………………….  
8.4.5. Отговаря ли средномесечният доход на член от семейството на човека с увреждане на условията за отпускане на финансова подкрепа за покупка ни ЛМПС по реда на Закона за хората с увреждане?   1. Да   2. Не     Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е в размер на………………………………   Линия на бедност  – …………………………  
8.4.5. Получавал ли е човекът с увреждане целева помощ за покупка на ЛМПС в предходните 5 години? 1. Да   2. Не Ако да – кога
8.4.6. Допълнителни пояснения (ако е необходимо)  

8.5 Необходимост от ползване на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

В тази част се попълва информация за необходимостта  от предоставяне на  човека с увреждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Необходимостта  се преценява спрямо степента на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на човека с увреждане, и въз основа на издадени документи от лекар специалист.

8.5.1. Притежава ли човекът с увреждане медицинско предписание от лекар специалист   1. Да   2. Не     Пояснение:      
8.5.2. Нуждае ли се човекът с увреждане от придружител за ползване на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги? ?       1. Да   2. Не   Пояснение:
  8.5.3.Допълнителни пояснения (ако е необходимо)  

9 Част: Предоставяне на месечна финансова подкрепа

В тази част се попълва информация за необходимостта  от предоставяне месечна финансова подкрепа на хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Необходимостта се преценява спрямо степента на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на човека с увреждане, определени от орган на медицинската експертиза.

9.1. Вид на получаваната пенсия от човека с трайно увреждане?     Пенсия за инвалидност поради общо заболяване; Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;Социална пенсия за инвалидност; Друго:
  9.2 Допълнителни пояснения (ако е необходимо)  

10 част: Желание на човека с увреждане и допълнителна информация

В тази част се попълва желанието на човека с увреждане да ползва определена/и социална/и услуга/и или други подкрепящи мерки, продължителността, в която иска да ги ползва, както и желанието му за развитие.

10.1. Какви услуги/подкрепящи мерки би желал да ползва човекът с увреждане?
     
10.2. Готов ли е човекът с увреждане да полага усилия за социалното си приобщаване? Каква е мотивацията на човека с увреждане?
     
10.3. Информация за проблеми, свързани с поведението на човека с увреждане, които налагат подкрепа.
Установено е или съществува риск от:                                               1. Нападения и наранявания на други лица                                               ДА            НЕ 2. Унищожаване на имущество                                                                   ДА               НЕ 3. Кражби                                                                                                          ДА               НЕ 4. Самонараняване                                                                                        ДА НЕ 5. Рисково за здравето поведение (отказва да говори, да яде, да се движи, изолира се)    ДА               НЕ 6. Суицидни опити                                                                                                                                     ДА               НЕ 7. Свръхсексуално агресивно поведение                                                                                            ДА               НЕ 8. Сексуално/неагресивно неуместно поведение (разголване на обществено място, докосване, жестикулиране)                                                                                                                                          ДА               НЕ 9. Гневни пристъпи и емоционални изблици                                                                                    ДА               НЕ 10. Скитничество, бягство                                                                                                                        ДА               НЕ 11. Злоупотреба със субстанции                                                                                                            ДА               НЕ 12. Проблемно поведение на мястото на живот (не плащане на сметки и наем, занемарена хигиена, събиране на вещи)                                                                                                                                     ДА              НЕ 13. Поглъщане на неядивни субстанции, вкарване на предмети в телесни отвърстия          ДА               НЕ 14. Други сериозни поведенчески проблеми.  Уточнете: …………………………………………………………………….

10.4. Нуждае ли се човекът с увреждане от медицински манипулации от специалист?  ДА    НЕ

Уточнете: …………………………………………………………………….

10.5. Моля отбележете други съществени въпроси, ако има такива:


[1] Информацията в Компонент I се попълва от служителя, водещ случая.

[2] Информацията в Компонент II се попълва от служителя, водещ случая.

[3] Информацията в Компонент III се попълва от специализирания отдел към дирекция „Социално подпомагане“

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: