Как може да проверите лесно размерът на своята пенсия

https://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F/#:~:text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5,%D0%BD%D0%B0%20120%20%D0%BB%D0%B2.


Всеки пенсионер може да провери как е преизчислена пенсията му според новите правила, които влязоха в сила от 25 декември. За хората, които имат Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), е достъпна справка на интернет страницата на института за разпорежданията, постановени за преизчисляването на техните пенсии.

От НОИ дадоха и разяснения под формата на въпроси и отговори какво означава всеки ред от разпореждането за преизчисление на пенсиите:


Въпрос 1: Какъв е посоченият на първо място в разпореждането доход и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми?

ОТГОВОР № 1

На първо място в разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се определя доходът за изчисляване размера на пенсията. Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на
отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Средномесечният осигурителен доход за страната се определя от НОИ.

При по-старите трудови пенсии, отпуснати преди 2008 г., този доход може да не съвпада с дохода за 12-те месеца, предхождащи отпускането на съответната пенсия, а да бъде 398,17 лв. – това е средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. Последният е приложен при извършеното служебно преизчисляване на трудовите пенсии, считано от 01.10.2008 г., в случаите, когато преизчисленият на тази база размер на пенсията е бил по-благоприятен за конкретния пенсионер.

Всички трудови пенсии, отпуснати след 31.12.2007 г. се изчисляват въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на тяхното отпускане.

Преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислен размерът на пенсията към 24.12.2021 г. Той се умножава с нормативно определените проценти за всяка година и месец осигурителен стаж, в сила от 25.12.2021 г. и по-конкретно:

1) за всяка година осигурителен стаж без превръщане процентът е 1,35 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж,

2) за осигурителния стаж, представляващ разликата между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето и осигурителния стаж, определен без превръщане, процентът е 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците
осигурителен стаж.

Така определеният размер на всяка пенсия се осъвременява, преизчислява и индексира
съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24.12.2021 г.
включително.


Въпрос 2: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2010 г. до 2012 г.?

ОТГОВОР № 2

Съгласно изрични нормативни разпоредби в законите за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. тези години бяха обявени за „нулеви“
и не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т.нар. „швейцарско
правило“ (чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/), считано от 1 юли на
съответната година.

Поради това за посочените три години не са налични данни за извършени осъвременявания.


Въпрос 3: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2017 г. до 2019 г.?

ОТГОВОР № 3

Съгласно изрични нормативни разпоредби, през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т.нар. „швейцарско правило“ по чл. 100 от КСО, тъй като през този период законодателно е установен друг ред за увеличаването и преизчисляването на трудовите пенсии, а именно – с по-голяма тежест в пенсионната формула за всяка година осигурителен стаж.

С оглед на посоченото от 1 юли на 2017 г., 2018 г. и 2019 г. беше извършено преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на предходната календарна година, с увеличен процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент – за месеците осигурителен стаж. Процентът нарасна съответно от 1,1 на 1,126 през 2017 г., на 1,169 през 2018 г. и на 1,2 през 2019 г. След преизчисляването на пенсията със съответния по-висок процент за осигурителния стаж, размерът ѝ подлежи на осъвременяване, преизчисляване и индексиране съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането на пенсията до преизчисляването ѝ.
 
През 2018 г. и 2019 г., освен описаното преизчисляване на пенсиите, техният размер към датата, предхождаща преизчисляването (определен със старата тежест на осигурителния стаж) подлежеше на увеличение с фиксиран процент 3,8 на сто през 2018 г и 5,7 на сто през 2019 г. След съпоставянето на така получените два размера във всяка от двете години, на пенсионера се определяше за получаване по-благоприятният от тях.

Всички нови пенсии се отпускат от началото на 2019 г. с тежест на всяка година осигурителен стаж 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент – за месеците осигурителен стаж, а от 25 декември 2021 г. – с тежест 1,35 на сто на всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и с тежест 1,2 на сто на всяка година осигурителен стаж, която надхвърля реално отработеното време след превръщане, както и със съответната пропорционална част от тези проценти – за месеците осигурителен стаж.

Доколкото приложената при преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., тежест 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане надхвърля използваните през предходните години проценти, то след определянето на размера на съответната пенсия с новата, по-висока тежест на стажа, не може да се извърши преизчисляване за периода от 2017 г. до 2019 г., вкл., с по-нисък процент за годините и месеците осигурителен стаж.


Въпрос 4 : Защо в разпореждането не е посочен размерът на добавката за Ковид?

ОТГОВОР № 4

Допълнителните суми, които се изплащат към пенсиите, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемиологична обстановка, не са част от отпуснатата им пенсия. Те се изплащат на основание на специални законови разпоредби или приети от Министерския съвет постановления, без да е необходимо произнасяне на административните органи в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Поради тази причина изплащаните към пенсиите допълнителни суми за времето от месец август 2020 г. до момента, добили популярност като „ковид добавки“, не намират отражение в разпорежданията на длъжностните лица в ТП на НОИ.

От месец януари до месец юни 2022 г. включително е предвидено изплащане на допълнителна сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери. Тази добавка ще се получава вместо изплащаната през месеците октомври, ноември и декември 2021 г. допълнителна сума към пенсиите, определена в размер на 120 лв.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: