ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪРАНИЕ

на юридическо лице с нестопанска цел Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“, с ЕИК 176413294.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“, Ви информира, че по предложение на ДОБРОСЛАВ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, в качеството си на член на управителният съвет и представляващ сдружението на 18.04.2023 от 10.00 часа на адреса на управление на сдружението: гр. София, ул. „Цар Асен“ № 3, ет. 1., ап. 1. ще се проведе Общо събрание. Каним всички членове да присъстват. Дневния ред на общото събрание е както следва:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2022 г. ;
 2. Приемане на Годишен финансов отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на сдружението за 2022 г.;
 3. Отчет за дейността на Контролния съветна сдружението за 2022 г.; 
 4. Програма за дейността на сдружението за 2023 г.; 
 5. Приемане на бюджет на сдружението за 2023 г.
 6. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет.
 7. Избор на нов Управителен и Контролен съвет на сдружението; 
 8. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
 9. Промяна на чл. 7. /3/ от устава на сдружението;
 10. Приемане на други промени в настоящият устав и приемане на нов устав на сдружението; 
 11. Разни;

09.03.2023 г.                                    ДОБРОСЛАВ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, член на УС   на Сдружението

%d блогъра харесват това: