ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените предложения е над 4,8 млн. лв. По процедурата ще бъдат изградени комплексни интегрирани междусекторни услуги. По операцията са подадени 92 проектни предложения. 34 от тях не са одобрени. Броят на резервните проектни предложения е 30, а стойността на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 4,7 млн. лв. „Социалните услуги са гъвкав инструмент за преодоляване на различни и  комплексни проблеми, произтичащи от социалното изключване или които водят до него. Операцията е разработена в отговор на необходимостта от предоставянето на подходи за преодоляване на бедността и на социалното изключване, които да послужат за подобряване на достъпа до заетост и предоставяне на възможности за трудова реализация на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за зависими членове“,  казва зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включително и за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги, както и разширяване на възможностите за независим и самостоятелен живот на лицата от уязвимите групи и повишаване на мотивацията им за заетост. „Хората с увреждания са една от най-големите целеви групи в риск от социално изключване от обществения живот.  Реализацията на пазара на труда на хората с увреждания е един от основните инструменти за интегрирането им във всички области на обществения живот и преодоляването на тяхната социална изолация. Чрез тази процедура ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост“, уточнява Зорница Русинова. Допустимите кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги с възможност за партньорство с  неправителствени организации и общини. В процедурата „Социално включване в общността“ ще бъдат включени хора с увреждания и техните семейства,  както и деца в риск и с увреждания. Общият бюджет на процедурата е 5 млн. лв.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: