Социалното министерство ще подобрява достъпа до жилищата на хора с увреждания

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е качена за обществено обсъждане до 28 юли

Програма, разработена от министерството на труда и социалната политика, ще помага за подобряването на достъпа до жилищните сгради и мобилността на хора с увреждания. Проектът за Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е качен за обществено обсъждане до 28 юли на сайта Strategy.bg.

Изпълнението на програмата ще се осъществява на проектен принцип на територията на всички общини в България в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година и ще се контролира от министъра на труда и социалната политика.

Програмата включва два компонента – достъпна жилищна среда и лична мобилност за хората с увреждания. По първия компонент ще се финансира изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин. Вторият компонент е свързан с приспособяване на личен автомобил за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

В рамките на годината човек с увреждане може да кандидатства и по двата компонента на програмата, но е необходимо да подаде две отделни заявления. Информация относно възможностите за финансиране на дейностите по програмата ще се предоставя в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.

Главните архитекти на общините или районите ще издават безвъзмездно виза за проектиране и ще одобряват безвъзмездно проект за изграждане или поставяне на съоръжение за достъпна среда, като преценяват законността на съществуващата жилищна сграда и техническата възможност за изграждане или монтиране на съответното съоръжение, посочва се в проекта.

Кой може да кандидатства?

За финансиране по първия компонент на програмата за осигуряване на достъпна жилищна среда може да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с увреждане или в чието семейство има лице с увреждане, с постоянен адрес в същата сграда, както и юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с увреждане или има в семейството си лице с увреждане.

В допустимите проектни предложения трябва да са предвидени само строително-монтажни работи за изграждане или поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради – рампи, подемни платформи и асансьори. Общата стойност на едно проектно предложение може да бъде между 12 хил. и 100 хил. лв. с ДДС.

Проектните предложения ще се разглеждат и оценяват от петчленна експертна комисия, назначена от министъра на труда и социалната политика. Кандидатите не трябва да са били финансирани в предходен период по Компонент 1 и е необходимо да представят одобрен инвестиционен проект и издадено към него разрешение за строеж или поставяне на съоръжение.

В едномесечен срок след одобряването на проектните предложения кандидатите ще трябва да сключат договор с Министерството на труда и социалната политика за финансирането му. Бенефициентът по договора за финансиране може да избере строителна фирма, която да извърши строително-монтажните работи в договорения срок.

За финансиране по втория компонент от програмата могат да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и горни крайници въз основа на медицинска експертиза. Общата стойност на проектните предложения е до 8000 лв. с ДДС. След одобряването на проектното предложение за финансиране човекът с трайно увреждане сключва договор за приспособяване или преустройство на личния си автомобил. Допуска се и финансиране на обучение за придобиване на правоспособност за управление на автомобил, ако кандидатът няма такава.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: