Започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания

От 01.09.2019 г. е в действие механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания. Съгласно него те имат право на индивидуална оценка на своите потребности. Оценката е резултат от изследването на  функционалните затруднения на конкретния човек с увреждане, свързани със здравословното му състояние, както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. На тази база оценката определя и вида на нужната подкрепа. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите на конкретния човек дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. Приемането на заявления за включване в механизма „Лична помощ“ и сключването на договори с асистенти продължава и след 1 септември.

Право на лична помощ имат: хората с увреждания с  право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Броят на ползвателите на лична помощ не е ограничен. Право на нея има всяко лице с увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната помощ, и на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено направление за ползването й.

Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент. 

Към края на месец август 2019 г., в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени 15 785 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, в които хората с увреждания са посочили, че желаят да ползват механизма „Лична помощ“. До тази дата издадените направления са 14 784. До 30.08.2019 г. в общините са сключени 4 751 договора с асистенти.

Съгласно закона доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметовете вписват в регистър ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи в размер на 930 лв., в подаденото заявление-декларация заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане (АСП), след  определяне на асистент на детето с увреждания и след сключването на трудовия договор с асистента. Важно е да се отбележи, че тази сума формира само  част от възнаграждението на определения асистент на детето.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, в заявление-декларацията заявителят дава съгласие добавката да се превежда на АСП от Националния осигурителен институт, след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Те отново формират само част от възнаграждението на определения асистент на лицето с увреждане.

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: