ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪРАНИЕ

ДО
членовете на
Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ“

ПОКАНА

за свикване на редовно отчетно-изборно събрание

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от своя устав свиква общо отчетно изборно събрание на сдружението. Събранието ще се състои на 27.09.2023 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 65, ет. 1, ап. 1., при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2022 г.
  2. Приемане на Годишен финансов отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на сдружението за 2022 г.
  3. Отчет за дейността на Контролния съвет на сдружението за 2022 г.
  4. Приемане на общи насоки за дейността на сдружението за 2023 г.
  5. Приемане на бюджет на сдружението за 2023 г.
  6. Приемане на изменения в устава на сдружението
  7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет
  8. Избор на председател и членове на Управителен и Контролен съвет на сдружението
  9. Разни;

София, 27.08.2023 г.
Председател: …….
Д. Илиев

%d блогъра харесват това: